Bạn đang xem Danh mục
Quy Định Sinh Viên

Quyết định ban hành nội quy sinh viên

Vào ngày 13/04/2023, Trường Cao đẳng Việt Mỹ đã chính thức ban hành Nội quy sinh viên mới (số 22/2023/QĐ-CĐVM). Nhằm hướng đến môi trường học tập không chỉ tốt mà còn lành mạnh, Nhà trường đã đưa ra một số quy định đối với sinh viên đang theo học tại trường. Việc này cho...

Ban hành quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên nhóm ngành sức khỏe

Quyết định này được áp dụng đối với sinh viên Cao đẳng được tuyển sinh từ khóa 2019 trở về sau.

Ban hành Quy định về yêu cầu năng lực Ngoại ngữ đối với sinh viên Cao đẳng

Quyết định này được áp dụng đối với sinh viên Cao đẳng được tuyển sinh từ khóa 2022 trở về sau. 

Ban hành Quy định về yêu cầu năng lực Tin học đối với sinh viên Cao đẳng

Quyết định này được áp dụng đối với sinh viên Cao đẳng được tuyển sinh từ khóa 2022 trở về sau.