CÔNG KHAI ĐÀO TẠO

CÔNG KHAI ĐÀO TẠO 
1. Chương trình đào tạo
Tên Ngành Cao đẳng
Trung Cấp
Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-nganh-quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-nganh-quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho/

Ngành Quản trị khách sạn

 https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-quan-tri-khach-san/

https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-ve-nganh-quan-tri-khach-san-he-trung-cap/

Ngành Quản trị bán hàng  https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-quan-tri-ban-hang/  
Ngành Quan hệ công chúng  https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-quan-he-cong-chung/  
Ngành Dược  https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-duoc/  
Ngành Điều dưỡng https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-dieu-duong/  
Ngành Phiên dịch tiếng Anh thương mại  https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-phien-dich-tieng-anh-thuong-mai/  
Ngành Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại  https://www.caodangvietmy.edu.vn/nganh-phien-dich-tieng-nhat-kinh-te-thuong-mai/  
Ngành Thiết kế đồ họa  https://www.caodangvietmy.edu.vn/lo-trinh-nganh-thiet-ke-do-hoa/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-ve-chuong-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-do-hoa-he-trung-cap/
Ngành Thiết kế thời trang https://www.caodangvietmy.edu.vn/lo-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-thoi-trang/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-thoi-trang-he-trung-cap/
Ngành Thiết kế nội thất https://www.caodangvietmy.edu.vn/nganh-thiet-ke-noi-that/  
Ngành CNTT – Ứng dụng phần mềm https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-cntt-ung-dung-phan-mem/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cntt-ung-dung-phan-memm-he-trung-cap/
Ngành Thiết kế trang web https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-thiet-ke-trang-web/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-trang-web-he-trung-cap/
2. Danh sách giảng viên  
https://www.caodangvietmy.edu.vn/danh-sach-giang-vien-tham-gia-giang-day-nam-hoc-2020-2021-tai-cao-dang-viet-my/
3. Cơ sở vật chất
https://www.caodangvietmy.edu.vn/co-so-vat-chat-tai-cao-dang-viet-my/
4. Xác minh Văn bằng
http://vanbang.gdnn.gov.vn/