CÔNG KHAI ĐÀO TẠO

CÔNG KHAI ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo
Tên Ngành CAO ĐẲNG CHÍNH QUY PHỔ THÔNG CAO ĐẲNG 9+
Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-nganh-quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-nganh-quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho/
Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ (định hướng Digital Marketing)    
Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ (định hướng Quản trị Nhân lực)    
Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ (định hướng Khởi nghiệp)    
Ngành Quản trị khách sạn https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-quan-tri-khach-san/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-ve-nganh-quan-tri-khach-san-he-trung-cap/
Ngành Quản trị bán hàng https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-quan-tri-ban-hang/  
Ngành Quan hệ công chúng https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-quan-he-cong-chung/  
Ngành Dược https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-duoc/  
Ngành Điều dưỡng https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-dieu-duong/  
Điều dưỡng (Định hướng chăm sóc mẹ và bé)    
Điều dưỡng (Định hướng chăm sóc người già)    
Điều dưỡng (Định hướng chăm sóc sắc đẹp)
   
Ngành Phiên dịch tiếng Anh thương mại https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-phien-dich-tieng-anh-thuong-mai/  
Tiếng Hàn Quốc    
Ngành Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại https://www.caodangvietmy.edu.vn/nganh-phien-dich-tieng-nhat-kinh-te-thuong-mai/  
Ngành Thiết kế đồ họa https://www.caodangvietmy.edu.vn/lo-trinh-nganh-thiet-ke-do-hoa/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-ve-chuong-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-do-hoa-he-trung-cap/
Ngành Thiết kế thời trang https://www.caodangvietmy.edu.vn/lo-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-thoi-trang/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-thoi-trang-he-trung-cap/
Ngành Thiết kế nội thất https://www.caodangvietmy.edu.vn/nganh-thiet-ke-noi-that/  
Công nghệ Thông tin (Ứng dụng Phần mềm) https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-cntt-ung-dung-phan-mem/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cntt-ung-dung-phan-memm-he-trung-cap/
Công nghệ Thông tin (Thiết kế Website) https://www.caodangvietmy.edu.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-nganh-thiet-ke-trang-web/ https://www.caodangvietmy.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-thiet-ke-trang-web-he-trung-cap/
2. Danh sách giảng viên  
https://www.caodangvietmy.edu.vn/danh-sach-giang-vien-tham-gia-giang-day-nam-hoc-2020-2021-tai-cao-dang-viet-my/
3. Cơ sở vật chất
https://www.caodangvietmy.edu.vn/co-so-vat-chat-tai-cao-dang-viet-my/
4. Xác minh Văn bằng
http://vanbang.gdnn.gov.vn/