THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 (13/07/2020 – 11/10/2020)

15

07

Cơ sở Quang Trung 5193VLB01G + 5203VLB01QTE
5193VLJ01G
5203VMS01QTE
Cơ sở Nguyễn Văn Lượng 5183VLB01G
5183VLJ01G
5193VMS01G + 4193VMS01G
5193VMH01G + 4193VMH01G
5193VPR01G
5193VHP01G + 5193VHN01G
5203MIX02
Cơ sở Trung Sơn 5183VLB01 + 5183VLB02 + 5193VLB01 + 5193VLB02
5183VLJ01 + 5193VLJ01
5183VMS01 + 5193VMS01 + 4193VMS01
5183VMH01+02+ 5193VMH01 + 5193VMH02 + 4193VMH01
5183VPR01 + 5193VPR01
5183VIG01 + 5193VIG01 + 4193VIG01
5183VII01 + 5193VII01
5183VIF01 + 5193VIF01 + 4193VIF01
5193BII01 + 5193BIF
5193VIS01 + 5193VIW01 + 4193VIS01 + 4193VIW01
5183BMH01 + 5193BMH01
5183BMS01 + 5193BMS01
5203MIX01
Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận