Ban hành quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên nhóm ngành sức khỏe

21

06

Quyết định này được áp dụng đối với sinh viên Cao đẳng được tuyển sinh từ khóa 2019 trở về sau.

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn