Giới thiệu tổng quan về ngành Quan hệ công chúng

10

03

I. Giới thiệu tổng quan về ngành Quan hệ công chúng:

Chương trình đào tạo Cao đẳng “Quan hệ Công chúng” trang bị cho người học kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ cần thiết để tác nghiệp các hoạt động xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh và mối quan hệ hai chiều giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… với các nhóm công chúng mục tiêu của họ thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin một cách đúng đắn, chính xác, trung thực.  Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe và hoàn thiện các kỹ năng mềm nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.

II. Hình thức đào tạo:

 • Hệ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy

III. Chương trình đào tạo:

 1. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  • Số lượng môn học: 41
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 85 tín chỉ
  • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2010 giờ
  • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
  • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1575 giờ
  • Khối lượng lý thuyết: 476 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1099 giờ

3. Nội dung đào tạo:

III. Chuẩn đầu ra:

 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

–  Kiến thức:

 • Xác định được vị trí, vai trò của quan hệ công chúng trong hoạt động truyền thông của doanh nghiệp;
 • Trình bày được quy trình lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng nói riêng và truyền thông nói chung;
 • Nhận thức được các hoạt động truyền thông đối nội và đối ngoại trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Xác định được quy trình tổ chức sự kiện truyền thông;
 • Mô tả và vận hành được quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông;
 • Trình bày được quy trình viết, phong cách viết các ấn phẩm truyền thông, chú trọng đặc biệt đến vai trò và lợi ích của thông cáo báo chí trong hoạt động truyền thông của doanh nghiệp;
 • Mô tả được các nguyên tắc đạo đức trong nghề quan hệ công chúng và kỹ năng giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh truyền thông;
 • Xác định được khái niệm, mục đích thuyết trình, các thành phần của thông điệp và các bước khi thuyết trình trước công chúng;
 • Mô tả được tác động của thị trường và môi trường trong việc xây dựng các mối quan hệ với các nhóm công chúng của doanh nghiệp;
 • Mô tả được những kiến thức cơ bản về Digital Marketing và ứng dụng hiệu quả củng từng công cụ phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch truyền thông;
 • Trình bày được các chức năng của Marketing trong doanh nghiệp, phương pháp và công cụ xây dựng chiến lược truyền thông Marketing tích hợp (IMC);
 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, phương pháp khai thác các phần mềm, ứng dụng trên mạng truyền thông để phục vụ cho ngành/nghề;
 • Xác định được các yếu tố cơ bản về pháp luật của Nhà nước, chú trọng đặc biệt về luật quảng cáo và luật báo chí; nguyên tắc khai thác và sử dụng thông tin, quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ;
 • Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tương đương bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Tin học cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

       –  Kỹ năng:

 • Lập được kế hoạch và thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Thực hiện được hoạt động lập kế hoạch và tổ chức sự kiện truyền thông cho doanh nghiệp;
 • Phối hợp được các công cụ truyền thông đa phương tiện; vận dụng được kiến thức về thiết kế đồ họa, đồng bộ hoá âm thanh và hình ảnh, video vào thực tế sản xuất các sản phẩm truyền thông;
 • Soạn thảo được các nội dung trên các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá thông tin doanh nghiệp;
 • Xây dựng được cơ bản thông điệp truyền thông trong tình huống khủng hoảng;
 • Sử dụng được các công cụ và phương thức truyền thông đối nội và đối ngoại thông dụng;
 • Tổ chức được các hoạt động quan hệ công chúng cho doanh nghiệp;
 • Lựa chọn được nhân lực và tổ chức được các chương trình huấn luyện – đào tạo đội ngũ nhân viên cho hoạt động quan hệ công chúng của doanh nghiệp;
 • Ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động quan hệ công chúng;
 • Đánh giá được hoạt động quan hệ công chúng của doanh nghiệp và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Có khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin vào hoạt động quan hệ công chúng;
 • Có năng lực ngoại ngữ về tiếng Anh bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

      2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

–  Chính trị, đạo đức:

 • Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
 • Xác định được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật bảo vệ môi trường, Luật kinh tế, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Lao động, …;
 • Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật trong ngành nghề;
 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;
 • Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

      –  Thể chất, quốc phòng:

 • Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng;
 • Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

IV. Cơ hội việc làm sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp nghề Quan hệ Công chúng trình độ cao đẳng, người học có khả năng làm việc tại các vị trí sau đây:

 • Quan hệ công chúng;
 • Truyền thông đối ngoại;
 • Truyền thông đối nội;
 • Tổ chức sự kiện;
 • Quản trị mạng xã hội;
 • Chăm sóc khách hàng;
 • Viết nội dung truyền thông.

 

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận